Ty te moesz mie wasn wizytwk...


  

tutaj powinno być logo...  


Pozew o rozwód - jak go napisać?


Pozew powinien zawierać pozew ..

A) Oznaczenie stron
Powódka lub powód:(imię (imiona), nazwisko(nazwiska), dokładny adres z kodem)
Pozwany lub pozwana:(imię (imiona), nazwisko(nazwiska), dokładny adres z kodem)
Sąd Okręgowy
Wydział Cywilny w ........... .

B) Określenie żądania
Powódka lub powód wnosi o:
1. rozwiązanie przez rozwód małżeństwa powódki (imiona i nazwisko
panieńskie – nazwisko(nazwiska) rodowe), z pozwanym (imię(imiona) i nazwisko(nazwiska)), zawartego w dniu... przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, numer aktu małżeństwa.. - z winy pozwanego bądź pozwanej.
2. powierzenie powódce lub powodowi (imiona i nazwisko) wykonywania
władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem(dziećmi) (imię(imiona), nazwisko(nazwiska), data(daty) i miejsce(miejsca) urodzenia).
3. zobowiązanie pozwanej lub pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania
małoletniego dziecka (dzieci)w wysokości... (słownie) zł miesięcznie,
poczynając od dnia... do 10. dnia każdego miesiąca z góry, z ustawowymi
odsetkami w razie zwłoki(na jedno lub wszystkie dzieci).
4. zasądzenie od pozwanego lub pozwanej na rzecz powódki lub powoda
kosztów procesu.
Równocześnie wnoszę o orzeczenie eksmisji pozwanego pozwanej ze
wspólnego lokatorskiego mieszkania stron położonego... (adres) należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej...(będącego własnością...).

C) Uzasadnienie
Należy wskazać, jakie są relacje między małżonkami oraz ich dziećmi, w
jaki sposób małżonkowie przyczyniają się do utrzymywania domu i dzieci,
czy prowadzą wspólne gospodarstwo, a jeżeli nie - od kiedy, z czyjej
winy i w jaki sposób doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego.

D) Dowody:
- przesłuchanie stron
- przesłuchanie świadków - wraz z podaniem ich adresów podpis powódki lub powoda

E) Załączniki
Pozew powinien być złożony w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz pozwu zostaje w aktach sądowych, drugi jest (przez sąd) doręczany stronie przeciwnej zaś trzeci powinien zostać u Państwa wraz z podpisem kiedy został złożony.

- odpisu skróconego aktu małżeństwa,
- odpisów skróconych aktów urodzenia małoletnich dzieci,
- zaświadczenia o dochodach.

Warto wiedzieć, że pozew nie musi być napisany przez adwokata, można napisać go samodzielnie.

Od pozwu o rozwód pobiera się wpis tymczasowy, w wysokości 600 złotych, a w orzeczeniu kończącym sprawę sąd ustala kwotę wpisu ostatecznego.

.

22.września.2005r
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Na osoby skazane za stosowanie przemocy w rodzinie będzie można nałożyć obowiązek poddania się terapii.
Takie rozwiązanie przewiduje opublikowana w dniu 20 września br. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493).
Ustawa będzie obowiązywać od dnia 21 listopada br.

Mąż odpowiada za swoje długi
„Do potrącenia wierzytelności może dojść tylko wtedy, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, obie wierzytelności są wymagalne, a jej przedmiotem są m.in. pieniądze. Wobec tego wierzyciel nie może dokonać potrącenia należności z weksla wystawionego przez męża z majątku żony, gdy to nie ona była jego dłużnikiem” - stwierdził Sąd Najwyższy (IV CK 79/2005).
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 7 września 2005 r.


CHCESZ UZYSKAĆ PEWNE DOWODY DO SPRAWY ROZWODOWEJ?


Jeśli chcesz uzyskać rozwód z winy męża/żony i tymsamym ustalić dla siebie bardzo korzystne warunki rozstania (także kwestie alimentacyjne, opieki nad dziećmi oraz podział majątku) zapraszamy do korzystania z naszych usług. Stu procentowe dowody zdrady partnera nie pozostawiające żadnych wątpliwości co do winy dostarczymy w miare krótkim czasie. GWARANTUJEMY uzyskanie odpowiednich materiałów udowodnienia zdrady.
Gorąco polecam

Maciej Kozłowski
 


 
   tel. komórkowy 781-429-011,
e-mail: , www: